Kosova OSH

Click here to edit subtitle

News

Takime Krossektoriale

Posted by saracinif on March 15, 2017 at 9:40 AM

Në vazhdimësi të zhvillimit të Projektit "Ngritja e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore", më 1 dhe 2 mars 2017 në Hoteli Sirius në Prishtinë u mbajtën takimet ndërsektoriale, edhe atë ditën e parë me përfaqësuesit e subjekteve juridike në cilësinë e aplikantëve për çertifikim nga fusha e sigurisë dhe shndetit në punë dhe ditën e dytë me përfaqësues të organeve të administratës shtetërore dhe arsimore.

Në takimin e parë përfaqësuesit e pranishëm treguan interes të madh lidhur me rolin e personit profesional nga sigurija dheshëndeti në punë,me çrast u prezentua dhe prezentim lidhurme këtë temë.

Interesi i veçantë ishte edhe prezentimi lidhur me”Vleresimin e rriskut në vendin e punës”që do ti ndihmonte kandidadët në hartimin e punimit respektivisht elaboratin në vlerësimin e rriskut që duhet ta bëjnë .

Ditë e dytë të pranishmit trajtuan disa teme interesante, sidomos analizën e situatës momentale të sigurisë dhe shëndetit në punë në Republikën e Kosovës. Në këtë drejtim u thekësuan edhe mangësit dhe problemet që ballafaqohen sot organet e mbikëqyrjes inspektive në veçanti të Inspektoratit të punës.

 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments