Kosova OSH

Click here to edit subtitle

News

KERKESE PER OFERTE

Posted by saracinif on November 13, 2017 at 4:25 AM

DERI TE TË GJITHA PALËT E INERESUARA


Nga Shoqata Kosovare për Mbrojtje dhe Shëndet në Punë - KOSHA - Projekti "Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”.

Kërkesë për dhënjen e ofertës për shfrytëzimin e shërbimeve për organizimin e mbledhjes informative

BAZUAR NË MARRËVESHJEN GRANT Nr. 2015 / 370-380

Linja Buxhetiore 5.7.7

Të nderuar,

Kam kënaqësi t'ju informoj se kompania juaj është e ftuar të marrë pjesë në një procedurë të vetme për kontratën e lartshënuarën - dhënjen e shërbimeve. Dosja e plotë e tenderit është e bashkangjitur në këtë shkresë.

Ajo përmbanë:

1. Udhëzime për ofertuesit dhe kërkesat

2. Drafti I kontratës (Aneksi 5.3) me anekset:

3. Përshkrimi i projektit (ToR) (Aneksi 5.2).

4. Organizimi dhe metodologjia / Oferta dorëzohe në memorandum të kompanisë të ofertuesit. (Aneksi 5.5)

5. Buxheti (si ofertues paraqet ofertën financiare duke përdorur modelin e dhënë në Shtojcën 5.4).

 

Sinqerisht,

Milani Petkovski

Projekti Menaxher

Prishtinë

Data.26.08.2016

Pregaditi: Agim Shaqiri

UDHËZIM PËR OFERTUESIT


1. Shërbimet që duhet ofruar

Shërbimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues janë të përshkruara në përshkrimin e projektit (ToR).


2. Përmbajtja e kërkesës

Ofertat, korrespondenca dhe dokumentet në lidhje me kërkesën cilën ata shkëmbejnë duhet të shkruhet në gjuhën e vendit.

Kërkesa duhet të përbëhet nga oferta teknike dhe financiare.

2.1 Propozimi teknik

Ofertën teknike (Organizimi dhe metodologjia) – e paraqet ofertuesi sipas modelit bashkëngjitur - Aneksi 5.6.

2.2 Oferta financiare

Oferta financiare duhet të paraqitet në euro, pa TVSH, duke ndjekur formatin e bashkëngjitur (Aneksi 5.4).


3. Dorëzimi i kërkesave

Kërkesat duhet të dorëzohen jo më vonë se (dhjetë ditë pune nga data e publikimit) në adresën e mëposhtme: të projektit KOSHA - " Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore " Rr.Bajram Kelmendi nr. 34 lok.1 Prishina ose: [email protected]

Ofertat duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e kërkuara të shënuara më larte në 2.1 dhe 2.2.


4. Nënshkrimi i kontratës

Ofertuesi i suksesshëm do të informohet me shkrim për pranimin e ofertës së tij. Ofertuesi do të ftohet për të nënshkruar kontratën.

Të gjithë ofertuesit e tjerë do të njoftohet për rezultatet e vlerësimit të ofertave.


5. Vlerësimi

Cilësia e secilit propozim teknik të paraqitur në afatin e përcaktuar do të vlerësohet në përputhje me kërkesat administrative dhe teknike të mëposhtme:

• Ekzistenca e organizimit dhe metodologjisë, dokument I cili duhet të korrespondojë me shërbimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues

• Çmimi i ofruar është në kuadër të buxhetit që është në dispozicion

Kontrata do t'i jepet ofertuesit me përputhshmërinë teknike më të mire dhe me çmimin më të ulët (në kuadër të buxhetit në dispozicion).

ANEKSI II: PËRSHKRIMI I KËRKESËS PËR OFERTË


"Shoqata e Kosovare për mbrojtje dhe shëndet në piunë, si imlementuese e projektit "Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi I rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore në kuadër të aktivitetit projektues 1.2 do të organizojë një takim informativ në Prishtinë.

Ngjarja zhvillohet : Prishtinë

Data indikative për zbatimin e ngjarjes: 06/12/ 2017

Kushtet e nevojshme teknike për organizimin e ngjarjes:

•Huazimi I një salle konferencash për 30 persona (kohëzgjatja 2 orë

• Huazimi I paisjeve teknike (perde për projektim për LCD dhe projektor)

• Pije freskuese:

- Ujë Carbonated – të pagazuar 0,200 ml (Çmimi i ofertës për 30 copë

- Pije freskuese (kafe, lëngje të gazuara, ëmbëlsira ,kolaça të thatë - çmimi për person për këtë paketë pa TVSH

• Data e ngjarjes është 06,12,2017 dhe numri i saktë i pjesëmarrësve do të përcaktohet më vonë.

BUXHET

A.

B.

C. D.

E.


NUMRI SASIJA OFERTA E SPECIFIKUAR KOSTOJA E NJËSISË GJITHSEJ PA

TVSH

1

2

Ghithsej


Vërejtje:

Çmimi i përgjithshëm:

Në euro pa TVSH


Shuma e lartshënuar nuk duhet të zbërthehet mëtutje.

Proekti është i liruar nga TVSH-ja.


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments