Kosova OSH

Click here to edit subtitle

News

view:  full / summary

KERKESA PER MBLEDHJEN E OFERTES PER KONSULTANT VENDOR PER PUNIM STUDIMI NGA SSHP

Posted by saracinif on January 15, 2018 at 6:10 AM Comments comments (0)

Zonja dhe zotërinj,


Kam kënaqësinë t'ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për përgatitjen e një studimi.

Dokumentacioni i plotë i është bashkëngjitur kësaj letre dhe përmban:

A. Udhëzimet dhe kërkesat e tenderuesit

B. Anexi:

• Organizimi dhe metodologjia - Kërkesa për ofertë / Përshkrimi i projektit dhe specifikacioni teknik (Aneksi 5.3)

• Curriculum vitae e konsulentëve (CV)

• Oferta teknike - organizimi dhe metodologjia (dorëzuar nga tenderuesi - Shtojca 5.4)

• Buxheti (paraqitur nga ofertuesi si ofertë financiare, duke përdorur shabllonin e bashkangjitur në Aneksin 5.6).

Me respekt,

Milan PETKOVSKI

Menaxher i Projektit

Shkup

22.Dhjetor 2017

Për më tepër informata rreth thirrjes Ju lutemi te na kontaktoni ne e-mailin: [email protected]


KERKESE PER OFERTE

Posted by saracinif on November 13, 2017 at 4:25 AM Comments comments (0)

DERI TE TË GJITHA PALËT E INERESUARA


Nga Shoqata Kosovare për Mbrojtje dhe Shëndet në Punë - KOSHA - Projekti "Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”.

Kërkesë për dhënjen e ofertës për shfrytëzimin e shërbimeve për organizimin e mbledhjes informative

BAZUAR NË MARRËVESHJEN GRANT Nr. 2015 / 370-380

Linja Buxhetiore 5.7.7

Të nderuar,

Kam kënaqësi t'ju informoj se kompania juaj është e ftuar të marrë pjesë në një procedurë të vetme për kontratën e lartshënuarën - dhënjen e shërbimeve. Dosja e plotë e tenderit është e bashkangjitur në këtë shkresë.

Ajo përmbanë:

1. Udhëzime për ofertuesit dhe kërkesat

2. Drafti I kontratës (Aneksi 5.3) me anekset:

3. Përshkrimi i projektit (ToR) (Aneksi 5.2).

4. Organizimi dhe metodologjia / Oferta dorëzohe në memorandum të kompanisë të ofertuesit. (Aneksi 5.5)

5. Buxheti (si ofertues paraqet ofertën financiare duke përdorur modelin e dhënë në Shtojcën 5.4).

 

Sinqerisht,

Milani Petkovski

Projekti Menaxher

Prishtinë

Data.26.08.2016

Pregaditi: Agim Shaqiri

UDHËZIM PËR OFERTUESIT


1. Shërbimet që duhet ofruar

Shërbimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues janë të përshkruara në përshkrimin e projektit (ToR).


2. Përmbajtja e kërkesës

Ofertat, korrespondenca dhe dokumentet në lidhje me kërkesën cilën ata shkëmbejnë duhet të shkruhet në gjuhën e vendit.

Kërkesa duhet të përbëhet nga oferta teknike dhe financiare.

2.1 Propozimi teknik

Ofertën teknike (Organizimi dhe metodologjia) – e paraqet ofertuesi sipas modelit bashkëngjitur - Aneksi 5.6.

2.2 Oferta financiare

Oferta financiare duhet të paraqitet në euro, pa TVSH, duke ndjekur formatin e bashkëngjitur (Aneksi 5.4).


3. Dorëzimi i kërkesave

Kërkesat duhet të dorëzohen jo më vonë se (dhjetë ditë pune nga data e publikimit) në adresën e mëposhtme: të projektit KOSHA - " Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore " Rr.Bajram Kelmendi nr. 34 lok.1 Prishina ose: [email protected]

Ofertat duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e kërkuara të shënuara më larte në 2.1 dhe 2.2.


4. Nënshkrimi i kontratës

Ofertuesi i suksesshëm do të informohet me shkrim për pranimin e ofertës së tij. Ofertuesi do të ftohet për të nënshkruar kontratën.

Të gjithë ofertuesit e tjerë do të njoftohet për rezultatet e vlerësimit të ofertave.


5. Vlerësimi

Cilësia e secilit propozim teknik të paraqitur në afatin e përcaktuar do të vlerësohet në përputhje me kërkesat administrative dhe teknike të mëposhtme:

• Ekzistenca e organizimit dhe metodologjisë, dokument I cili duhet të korrespondojë me shërbimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues

• Çmimi i ofruar është në kuadër të buxhetit që është në dispozicion

Kontrata do t'i jepet ofertuesit me përputhshmërinë teknike më të mire dhe me çmimin më të ulët (në kuadër të buxhetit në dispozicion).

ANEKSI II: PËRSHKRIMI I KËRKESËS PËR OFERTË


"Shoqata e Kosovare për mbrojtje dhe shëndet në piunë, si imlementuese e projektit "Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi I rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore në kuadër të aktivitetit projektues 1.2 do të organizojë një takim informativ në Prishtinë.

Ngjarja zhvillohet : Prishtinë

Data indikative për zbatimin e ngjarjes: 06/12/ 2017

Kushtet e nevojshme teknike për organizimin e ngjarjes:

•Huazimi I një salle konferencash për 30 persona (kohëzgjatja 2 orë

• Huazimi I paisjeve teknike (perde për projektim për LCD dhe projektor)

• Pije freskuese:

- Ujë Carbonated – të pagazuar 0,200 ml (Çmimi i ofertës për 30 copë

- Pije freskuese (kafe, lëngje të gazuara, ëmbëlsira ,kolaça të thatë - çmimi për person për këtë paketë pa TVSH

• Data e ngjarjes është 06,12,2017 dhe numri i saktë i pjesëmarrësve do të përcaktohet më vonë.

BUXHET

A.

B.

C. D.

E.


NUMRI SASIJA OFERTA E SPECIFIKUAR KOSTOJA E NJËSISË GJITHSEJ PA

TVSH

1

2

Ghithsej


Vërejtje:

Çmimi i përgjithshëm:

Në euro pa TVSH


Shuma e lartshënuar nuk duhet të zbërthehet mëtutje.

Proekti është i liruar nga TVSH-ja.


Projekti Regjional- Trajnim 03-05 Tetor 2017

Posted by saracinif on August 22, 2017 at 3:25 PM Comments comments (0)

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË

PUNTËORINË PËR ÇËSHTJET THEMELORE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË, STANDARDET, KUSHTET E PUNËS, AVOKIMIT DHE LOBIMIT AFTËSIVE TË PËRFAQËSUESËVE TË SHOQËRISË CIVILE DHE ORGANIZATAVE MEDIAALE

PROJEKTI: "RRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË ORGANIZATAVE CIVILE REGJIONALE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE DIALOG ME INSTITUCIONET SHTETËRORE"

Të nderuar,

Na paraqet kënaqësi për t’ju njoftuar me thirrjen për pjesëmarrje në puntorinë për çështjet themelore të sigurisë dhe shëndetit në punë, standardet, kushtet e punës, avokimit dhe lobimit aftësive të përfaqësuesëve të shoqërisë civile dhe organizatave mediaale.

Punëtorija do të mbahet nga trajnerët e aftë vendore dhe ekspertë nga Evropa të cilit do të synojnë në përmirësimin e njohurive të përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile për të zhvilluar strategji komunikimi, mjetet e komunikimit dhe teknikat e organizatave mediale, në mënyrë për të rritur ndërgjegjësimin e publikut në përmirësimin e kushteve të punës.

Trajnimi do të mbahet në Prizren- Prevalë në Hotel SHARI, më dt.03-05 tetor 2017.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit tuaj është 15 shtator 2017 deri në 16:30.

Organizatat e interesuar mund të nomonojnë nga dy pjesëmarrës.

Rreth projektit:

Projekti - "Ndërtimi i kapaciteteve dhe forcimi i rolit të organizatave rajonale

për të përmirësuar kushtet e punës dhe dialogut me institucionet shtetërore ", zbatouar në kadër të Institucioneve EuropeaAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG, i mbështetur nga Komisioni Evropian në Bruksel. Projekti zbatohet nga 5 vendet e IPA-s.:

➢ Shoqata Maqedonase e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

➢ Shoqata Serbe e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

➢ Qendra Shqiptare për Siguri dhe Shëndetësi në Punë

➢ Shoqata e Sigurisë dhe e Shëndetit në Kosovë

➢ Shoqata Malazeze e Sigurisë në Punë

Qëllimi kryesor i projektit: Vendosja e një dialogu ndërmjet organizatave qytetare dhe atyre mediale në drejtim të përmirësimit të kushteve të punës.

Qëllimi specifik është ndërtimi i një shoqërie civile më të gjallë me anë të rrjeteve, avokimit, krijimin e planifikimit organizativ strategjik afatgjatë dhe inkurajimin e nivelit të përfshirjes së OSHC-ve në procesin e vendimmarrjes për sigurimin e kushteve të sigurta dhe të shëndetshme të punës.

Pjesëmarrësit e interesuar do të kenë mundësinë të marrin pjesë në aktivitetet e mëtejshme të projektit në nivel lokal dhe kombëtar.

Profili i pjesëmarrësve

- Organizatat qytetare dhe mediatike

Gjuha e punës

Gjuha zyrtare për punën e trajnimit do të jetë anglisht (do të ketë përkthim simultan) dhe në gjuhën shqipe.

Akomodimi dhe shpenzimet e udhëtimit

Shpenzimet e akomodimit dhe udhëtimit do të mbulohen nga organizatori i trajnimit.

Si të aplikoni

Pjesëmarrësit e interesuar duhet të plotësojnë aplikimet e trajnimit.

Ju duhet të regjistroni pjesëmarrjen tuaj jo më vonë se 15 shtator 2017 ora 16:30.

Vërtetimet për pjesëmarrje do t'u dërgohet kandidatëve të zgjedhur pas skadimit të afatit të aplikimit.

Për çdo informacion të mëtejshëm, ne jemi në dispozicionin tuaj në kontaktet e mëposhtme:

+ 045947332 ose në adresën [email protected]

Me respekt,

Milan PETKOVSKI Agim Shaqiri

Projekt menaxher Zyrtar i Projektit

Takime Krossektoriale

Posted by saracinif on March 15, 2017 at 9:40 AM Comments comments (0)

Në vazhdimësi të zhvillimit të Projektit "Ngritja e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore", më 1 dhe 2 mars 2017 në Hoteli Sirius në Prishtinë u mbajtën takimet ndërsektoriale, edhe atë ditën e parë me përfaqësuesit e subjekteve juridike në cilësinë e aplikantëve për çertifikim nga fusha e sigurisë dhe shndetit në punë dhe ditën e dytë me përfaqësues të organeve të administratës shtetërore dhe arsimore.

Në takimin e parë përfaqësuesit e pranishëm treguan interes të madh lidhur me rolin e personit profesional nga sigurija dheshëndeti në punë,me çrast u prezentua dhe prezentim lidhurme këtë temë.

Interesi i veçantë ishte edhe prezentimi lidhur me”Vleresimin e rriskut në vendin e punës”që do ti ndihmonte kandidadët në hartimin e punimit respektivisht elaboratin në vlerësimin e rriskut që duhet ta bëjnë .

Ditë e dytë të pranishmit trajtuan disa teme interesante, sidomos analizën e situatës momentale të sigurisë dhe shëndetit në punë në Republikën e Kosovës. Në këtë drejtim u thekësuan edhe mangësit dhe problemet që ballafaqohen sot organet e mbikëqyrjes inspektive në veçanti të Inspektoratit të punës.

 

KOSHA representatives in Occupational Health Congress - Macedonia

Posted by saracinif on October 31, 2016 at 10:30 AM Comments comments (0)

From 12.10.-14.10.2016 . The Second Macedonian Congress of Occupational Health with international participation, organized by the Macedonian Association of Occupational Health and the Institute of Occupational Medicine of Macedonia. Participants were from various countries from the region and Europe: Bulgaria, Albania, Serbia, Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Italy and Austria. The convention presented more than a hundred scientific papers in the form of written speeches, plenary lectures, poster presentations, forums and workshops. They covered various topics of occupational medicine, including Security and Health at Work; the forums are discussed: ethics in occupational medicine, good practice in occupational medicine, safety at work; bea workshops designed for healthcare workers, a covered topics of psychosocial factors for occupational exposure and health effects.

His speech had Prof.Dr. Agim Shaqiri, representative of KOSHA. The forum on health and safety at work, together with the Head of HSE at the State Labour Inspectorate, Mrs. Sladjana Andonovska and Prof. Dr. Jasmina Caloska, prompted discussion among attendees. Representatives of participating countries presented problems and possible solutions in the field of safety and health at work.

On 14.10.2016 years. Prof. Agim Shaqiri gave a presentation on "The participation of workers and their representatives in safety and health at work." Noted: We also have to consider establishing a committee or advice on OSH, because in many countries in the region such committees operate. Presentation focused on the role of employees and representatives in the field of OSH, with special emphasis in the normative regulations and DeLay and the problems that are present in the implementation of these regulations.

At the end of the congress, the President of the Macedonian Association of Occupational Medicine Dr. Dragan Mijakoski, said: "These events mainly affect the dissemination of information concerning the safety and health at the workplace, prevention of occupational diseases and injury when performing tasks, and course and to raise awareness among workers and employers in all key partners in the field of safety and health at work and improve conditions in the workplace. So the motto of this year's congress is: Working together for health workers. "


 

ANNAUNCEMENT

Posted by saracinif on October 19, 2016 at 8:00 AM Comments comments (0)
Njoftim 

Në bazë të njoftimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të datës 12.10.2016, me të cilin janë njoftuarë të gjithë kandidatët e interesuar për dhënien e provimit profesional (Certifikimin) nga Siguria dhe Shëndeti në Punë, se paraqitjen e provimit mund ta bëjnë nga data 12.10.2016 çdo ditë pune nga ora 9:00 deri në ora 15:00. Fletparaqitja dhe faturat merret në sekretarinë e Komisionit për Dhënien e Provimit Profesional nga Siguria dhe Shëndeti në Punë, në zyrat e Inspektoratit të Punës në Prishtinë, dhe po aty dorëzohet së bashku me faturat e paguara sipas shumave të përcaktuara me Rregulloren Nr. 02/2014 PER PERCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PER CERTIFIKIMIN DHE LICENCIMIN E PERSONAVE DHE INSTITUCIONEVE TE CILIT KRYEJNE PUNE NGA SIGURIA DHE SHENDETI NE PUNE, MENYREN, KUSHTET DHE PROGRAMIN PER DHENIEN E PROVIMIT PROFESIONAL.

Shoqata Kosovare për Mbrojtje dhe Shëndet në Punë - KOSHA, i njofton kandidatët e lartëpërmendur, se kjo shoqatë e specializuar nga fusha e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë do të del në ndihmë për gjithë kandidatët e interesuar.

KOSHA paraprakisht do të organizojë trajnime dyditorëshe për kandidatët e interesuar për ngritjen e kapacitetit të njohurive profesionale nga SSHP-ja, konform rregullores së lartëpërmendur 02/2014. Të gjithë të interesuarit mund të paraqiten në e-mailin e shoqatës. Në bazë të numrit të kandidatëve të paraqitur do të përcaktohet data e mbajtjes së trajnimeve.

KOSHA kontakt, e-mail:   [email protected]

MODULI I TRAJNIMIT

 

Dita e parë

Sesioni i parë

Ligji për SSHP,parimet themelore të SSHP,

Sesioni i dytë

Regullimi ndërkombëtar i SSHPМ (konventat udhëzimet dhe direktivat),

Sesioni i tretë

Kushtet dhe mënyra e dhënjes së provimit profesional nga SSHP,

Sesioni i katërt

Zbatimi i Rregullores për vlerësimin e riskut

Sesioni i pestë

Diskutime dhe pyetje

Koha e paraparët: 6 orë ligjërata me komunikim dhe me shembuj praktike, pyetje dhe diskutime interaktve (në kohën e parashikuar të lart për zbatimin e trajnimit nuk janë përfshirë pushimet e parapara nga organizatori).

 

Dita e dytë

Sesioni i parë

Nocioni i riskut dhe menaxhimi me riskun. Nocioni i vlerësimit të riskut dhe procedurat për pregaditjen e vlerësimit të riskut.

Metodat e ndryshme për vlerësimin e riskut dhe kriteriumet për përzgjedhjen optimale të metodologjive për vlerësimin e riskut, konform veprimtarisë dhe risqeve.

Sesioni i dytë

Njohja e rreziqeve dhe dëmtimtuesëve në ambientin e punës, (në veprimtari të ndryshme ekonomike – në tri nivele të riskut: i ulët, i mesëm dhe i lartë.

Sesioni i tretë - Puntori

Ushtrime praktike për përgatitjen e vlerësimit të riskut.

Koha e paraparë: 6 orë anë paraparë për komunukime dhe shembuj konkret, pyetje dhe diskutime interaktve (në kohën e parashikuar të lart për zbatimin e trajnimit nuk janë përfshirë pushimet e parapara nga organizatori).

 

 
 

Organized meeting in Prishtina

Posted by saracinif on September 23, 2016 at 8:25 AM Comments comments (0)

On 09/20/2016 in Pristina was held a working meeting as part of the regional project "Capacity building and strengthening the role of regional civil society organizations in improving working conditions dhedialogut state institutions." The purpose was: identification of needs, problems of civil society organizations and media involvement, building partnerships between them in decision-making, encourage dialogue to enhance cooperation between regional organizations and institutions and improving working conditions, establishment of cooperation and establishment of regional partnership between BALcanOSH.Net network of civil society organizations (NGOs) in the IPA region, to facilitate the exchange of knowledge, skills and connections, and growth and expansion of their influence in the campaign and representation in operational strategic plans and policies at national and regional levels, and raising public awareness.

Meeting was attended by representatives of the  socialpartners - as representatives of employees - Chairman of Union of independent Trade Unions of Kosovo, together with the Vice-Presidents, representatives of trade unions  in this Confederation, the inspectorate Labour leaded by the Chief Inspector, representatives of the Employer - economic Chamber of Kosovo, representatives of academia, experts, etc. 

Participants were introduced to the objectives and activities are expected to be developed within the project. During the meeting, the participants welcomed the aims of the project and claimed that they will actively participate in the realization of the objectives of this project. At the same time the participants were asked such initiatives and meetings should be more frequent, to enhance mutual cooperation which will help in increasing the awareness.

REGIONAL COOPERATION

Posted by saracinif on July 14, 2016 at 7:40 AM Comments comments (0)

As an result of good cooperation with State Labour Inspectorate in Kosova,Kosovar Occupational Safety and Health Association (KOSHA) was asked to assist SLI in creation of system for OSH and as a part of it , to assist SLI in organizing the two day workshop for the certifying and licensing commission, that will certify the OSH expert in Kosova. KOSHA as a part of BALcanOSH.Net and with great support from MOSHA and EU OSHA has organized the workshop in Prishtina on 12-13.07.2016. Theme of the workshop was: Increase capacities of the SLI representatives, member of certifying and licensing commission for the OSH experts in Kosova.

Lecturers at the event:

Mr. Fatmir Saracini - KOSHA, Kosova

Mr. Milan Petkovski - MOSHA, Macedonia

Mr. Tim Tregenza - EU OSH, Bilbao

Mr Agim Shaqiri - KOSHA, Kosova

More pictures in Galery page

JOB ANNAUNCEMENT

Posted by saracinif on January 28, 2016 at 4:50 AM Comments comments (0)

Job title: Project Officer

Employer: Job Type: Full Time

Positions: 1

 

Background

Kosovar Occupational Safety and Health Association for the needs of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with Public institution”, project funded by European Commission, announce vacancy for work position Project Officer.

Overall objective is enabling environment for dialogue between regional CSOs and public institutions for improving labour conditions.

The position and responsibilities

Main responsibilities of the Project Officer are, but not limit, as follows:

 Complete coordination, planning and organization of the project activities

 Provide support as requested in the organization of public events, workshops and any other

meeting

 Cooperation and communication with the coordinator of the project

 Providing a connection between the project team and the stakeholders

 Ensuring a timely and efficient implementation of the project’s activities in accordance with the work plan

 Preparing and submitting the required project documentation and reports to the Project Manager, such as monthly, quarterly and final reports

 Monitoring, evaluation and reporting on the overall progress of the project implementation.

Required Skills and Experiences:

• University degree

• Excellent management and coordination skills, ability to work under pressure, manage a high workload and meet tight deadlines

• Active knowledge of English

• Full computer literacy in Microsoft Word, Excel and PowerPoint applications

Your CV and Letter for interest You shoul sent by 31.01.2016 on this e-mail: [email protected]

 


Rss_feed