Kosova OSH

Click here to edit subtitle

News

view:  full / summary

DORACAK PER MJEKET DHE MBROJTJA E TYRE NGA COVID-19

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:35 AM Comments comments (41)

Shoqata Kosovare për Siguri dhe Shëndet në Punë - KOSHA, në kuadër të implementimit të proektit nga EU ( Mundësimi i kulturës parandaluese për siguri dhe shëndet në punë në Kosovë 2019/414-268),dhe në kuadër të aktiviteteve të rregullta të saja, ka bërë përkthimin e Doracakut për luftë kundër COVID-19. Ky doracak është prodhuar nga autoritetet Kineze për nevojat e spitaleve dhe njësive tjera mjekësore me qëllim të informimit të personelit mjekësor me metodat e përdorura në spitalet në Kinë.Shpresojmë se kjo është vetëm një kontribut i vogël në ndihmën e përballimit të kësaj Pandemie nga ana e KOSHA dhe se e njejta do ti shërbejë personelit mjekësor në Kosovë. Në linkun më poshtë mund të gjinden doracakët në gjuhën Shqipe dhe Angleze.

http://project-balcanosh.net/2020/04/21/manuali-i-trajtimit-dhe-parandalimit-covid-19/

Drejtim i shkurtër lidhur me COVID-19

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:30 AM Comments comments (0)

Drejtim i shkurtër nga ana e Kryetarit të shoqatës për siguri dhe shëndet në punë e Kosovës - KOSHA, me rastin e sëmundjes COVID-19!

Linku deri tek drejtimi: https://www.youtube.com/watch?v=tS1hO1VEo2Y&t=125s


28 Prilli Dita Botërore për SSHP

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:20 AM Comments comments (0)

Në këtë ditë Botërore kurr kujtohen edhe ata të cilët e dhanë jetën në vend të punës, KOSHA së bashku më Universitetin UBT dhe në vazhdën e aktivitetit të projektit - Mundësimi i Kulturës Parandaluese për SSHP në Kosovë- i cili është i mbështetur nga Zyra e Unionit European në Kosovë.

Linku deri tek debati i organizuar:  https://www.youtube.com/watch?v=lem-p8lFPKM&t=447s


Poashtu në shënimin e kësaj ditë, projekt administratori i projektit të lartëpërmendur, Gëzim Xërxa,  mori pjesë në Televizionin TV SYRi - në Gjakovë!

Linku deri tek emisioni: https://www.youtube.com/watch?v=Z-KBgwbC3c4&t=186s

Debate me faktorët relevant

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:15 AM Comments comments (0)

Në këtë periudhë u mbajtën tre debate në këto data:

Me përfaqësuesit e Inspektoratit të punës me datën: 13.06.2020;

Me përfaqësuesit e Këshillit për SSHP më datën : 24.07.2020;

Me përfaqësuesit e Unionit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës 30.07.2020

Të gjitha këto takime u mbajtën sipas protokoleve të Institucioneve Shtetërore!

Për më tepër informata mundeni të gjeni në Facebook faqen e KOSHA-s.

Debati i dytë me Ekspertët nga SSHP

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:15 AM Comments comments (0)

Debati i dyte i rradhes me Ekspertet e SSHP-se lidhur me monitorimin e Ligjit per SSHP dhe rregulloret te cilat dalin nga i njejti Ligj.

Linku deri tek videoja: https://www.youtube.com/watch?v=XYNZnGqExp4&t=2026s

Debati i parë me faktorët relevant për SSHP

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:10 AM Comments comments (0)

Me datën 21.05.2020 u mbajt takimi në distancë që ka për qëllim vazhdimin e aktiviteteve të KOSHA-s, nga Projekti “Mundësimi i kulturës parandaluese nga fushën e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë''

Linku deri tek videoja:https://www.youtube.com/watch?v=_qt8ubVxWXs&t=199s

ANGAZHIM I EKSPERTEVE PER LEGJISLACION DHE EDUKIM NGA SIGURIA DHE SHENDETI NE PUNE

Posted by saracinif on February 21, 2020 at 11:10 PM Comments comments (0)

Të nderuar kolegë

 

Shoqata kosovare për siguri dhe shëndet në punë – KOSHA, shfrytëzon rastin së pari të Ju njoftojë se në kuadër të kësaj shoqate, eshtë duke u implementuar Proekti- Mundësimi i kulturës parandaluese për siguri dhe shëndet në punë në Kosovë.

Në kuadër të proektit, KOSHA i informon anëtarët e vetë se janë paraparë disa aktivitete nga fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë, ku do të ketë nevojë për ekspert nga fusha e legjislacionit dhe edukimit.

Të gjithë të interesuarit që kanë dëshirë të angazhohen në cilësinë e ekspertit në këtë fushë, Keni mundësi të dërgoni një letër interesi të bashkangjitur me CV. Gjerë me datën 09.03.2020.

 

KOSHA

Fatmir Saraçini

[email protected]

 

IV Regional Conference on OSH

Posted by saracinif on October 4, 2018 at 10:20 AM Comments comments (0)

TEMATIC TOPICS

 

Better OSH Professionals – Better OSH Services;

Managing dangerous substances;

Building Safe and Healthy workers generation;

Data Collection.

Also other research papers and industry practitioners are welcomed to contribute to the thematic areas of the conference.

 

Forums

 

As part of the Conference there will be interactive, innovative and maximally fruitfull forums that will be open for discussions and international exchange of ideas and experiences. The topics that will be discussed on this forum will be announced during the second Call.

 

Also, as part of the forums the topic of “continuous collaboration between all OSH actors and the possibility for realization and formation of the BALcanOSH Network that will be consisted from relevant institutions through which there will be continuous exchange of experiences and good OSH practice, joint organization of trainings, projects”

 

INFORMATIONS FOR THE PAPER AUTHORS

 

Venue of the Conference

 

The Conference will be held from 01 – 03, November, 2018 in Hotel EMERALD, Prishtina, Kosovo.

 

Information for participants

 

The payment for the participants as a organizer should be paid until 30th of June, 2018.

 

The abstract of the papers should be submitted by e-mail until 31th of July.

 

The full paper, written according the guidelines for writing papers, should be submitted by e-mail [email protected], until 15th of September 2018.

 

With the paper please submit your contact address, phone and e-mail.

 

Authors will be notified by 30th of September 2018 for the acceptance of the paper.

 

Companies interested in exhibition area should enroll by e-mail to the contact persons until 31th of August, 2018.

 

All accepted papers, presentations and promotional material would be available as an e-version and usable via the tablet, which is а part of the conference materials. Only the papers that are not written according to the guidelines for writing papers will be returned to the authors.

 

Conference languages

 

Official Conference languages are Albanian and English language

 

International Conference for Regional Collaboration Balkan OSH 4 weeks ago International Conference for Regional Collaboration Balkan OSHwww.balkanoshconference.org balkanoshconference – Balcan OSH Conference sitebalkanoshconference.orgView on Facebook·ShareInternational Conference for Regional Collaboration Balkan OSH updated their cover photo. 4 months ago International Conference for Regional Collaboration Balkan OSHPhotoView on Facebook·ShareInternational Conference for Regional Collaboration Balkan OSH 10 months ago International Conference for Regional Collaboration Balkan OSHNapo in Montenegro VideoView on Facebook·Share

 

KERKESA PER MBLEDHJEN E OFERTES PER KONSULTANT VENDOR PER PUNIM STUDIMI NGA SSHP

Posted by saracinif on January 15, 2018 at 6:10 AM Comments comments (0)

Zonja dhe zotërinj,


Kam kënaqësinë t'ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për përgatitjen e një studimi.

Dokumentacioni i plotë i është bashkëngjitur kësaj letre dhe përmban:

A. Udhëzimet dhe kërkesat e tenderuesit

B. Anexi:

• Organizimi dhe metodologjia - Kërkesa për ofertë / Përshkrimi i projektit dhe specifikacioni teknik (Aneksi 5.3)

• Curriculum vitae e konsulentëve (CV)

• Oferta teknike - organizimi dhe metodologjia (dorëzuar nga tenderuesi - Shtojca 5.4)

• Buxheti (paraqitur nga ofertuesi si ofertë financiare, duke përdorur shabllonin e bashkangjitur në Aneksin 5.6).

Me respekt,

Milan PETKOVSKI

Menaxher i Projektit

Shkup

22.Dhjetor 2017

Për më tepër informata rreth thirrjes Ju lutemi te na kontaktoni ne e-mailin: [email protected]


KERKESE PER OFERTE

Posted by saracinif on November 13, 2017 at 4:25 AM Comments comments (0)

DERI TE TË GJITHA PALËT E INERESUARA


Nga Shoqata Kosovare për Mbrojtje dhe Shëndet në Punë - KOSHA - Projekti "Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”.

Kërkesë për dhënjen e ofertës për shfrytëzimin e shërbimeve për organizimin e mbledhjes informative

BAZUAR NË MARRËVESHJEN GRANT Nr. 2015 / 370-380

Linja Buxhetiore 5.7.7

Të nderuar,

Kam kënaqësi t'ju informoj se kompania juaj është e ftuar të marrë pjesë në një procedurë të vetme për kontratën e lartshënuarën - dhënjen e shërbimeve. Dosja e plotë e tenderit është e bashkangjitur në këtë shkresë.

Ajo përmbanë:

1. Udhëzime për ofertuesit dhe kërkesat

2. Drafti I kontratës (Aneksi 5.3) me anekset:

3. Përshkrimi i projektit (ToR) (Aneksi 5.2).

4. Organizimi dhe metodologjia / Oferta dorëzohe në memorandum të kompanisë të ofertuesit. (Aneksi 5.5)

5. Buxheti (si ofertues paraqet ofertën financiare duke përdorur modelin e dhënë në Shtojcën 5.4).

 

Sinqerisht,

Milani Petkovski

Projekti Menaxher

Prishtinë

Data.26.08.2016

Pregaditi: Agim Shaqiri

UDHËZIM PËR OFERTUESIT


1. Shërbimet që duhet ofruar

Shërbimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues janë të përshkruara në përshkrimin e projektit (ToR).


2. Përmbajtja e kërkesës

Ofertat, korrespondenca dhe dokumentet në lidhje me kërkesën cilën ata shkëmbejnë duhet të shkruhet në gjuhën e vendit.

Kërkesa duhet të përbëhet nga oferta teknike dhe financiare.

2.1 Propozimi teknik

Ofertën teknike (Organizimi dhe metodologjia) – e paraqet ofertuesi sipas modelit bashkëngjitur - Aneksi 5.6.

2.2 Oferta financiare

Oferta financiare duhet të paraqitet në euro, pa TVSH, duke ndjekur formatin e bashkëngjitur (Aneksi 5.4).


3. Dorëzimi i kërkesave

Kërkesat duhet të dorëzohen jo më vonë se (dhjetë ditë pune nga data e publikimit) në adresën e mëposhtme: të projektit KOSHA - " Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore " Rr.Bajram Kelmendi nr. 34 lok.1 Prishina ose: [email protected]

Ofertat duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e kërkuara të shënuara më larte në 2.1 dhe 2.2.


4. Nënshkrimi i kontratës

Ofertuesi i suksesshëm do të informohet me shkrim për pranimin e ofertës së tij. Ofertuesi do të ftohet për të nënshkruar kontratën.

Të gjithë ofertuesit e tjerë do të njoftohet për rezultatet e vlerësimit të ofertave.


5. Vlerësimi

Cilësia e secilit propozim teknik të paraqitur në afatin e përcaktuar do të vlerësohet në përputhje me kërkesat administrative dhe teknike të mëposhtme:

• Ekzistenca e organizimit dhe metodologjisë, dokument I cili duhet të korrespondojë me shërbimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues

• Çmimi i ofruar është në kuadër të buxhetit që është në dispozicion

Kontrata do t'i jepet ofertuesit me përputhshmërinë teknike më të mire dhe me çmimin më të ulët (në kuadër të buxhetit në dispozicion).

ANEKSI II: PËRSHKRIMI I KËRKESËS PËR OFERTË


"Shoqata e Kosovare për mbrojtje dhe shëndet në piunë, si imlementuese e projektit "Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi I rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore në kuadër të aktivitetit projektues 1.2 do të organizojë një takim informativ në Prishtinë.

Ngjarja zhvillohet : Prishtinë

Data indikative për zbatimin e ngjarjes: 06/12/ 2017

Kushtet e nevojshme teknike për organizimin e ngjarjes:

•Huazimi I një salle konferencash për 30 persona (kohëzgjatja 2 orë

• Huazimi I paisjeve teknike (perde për projektim për LCD dhe projektor)

• Pije freskuese:

- Ujë Carbonated – të pagazuar 0,200 ml (Çmimi i ofertës për 30 copë

- Pije freskuese (kafe, lëngje të gazuara, ëmbëlsira ,kolaça të thatë - çmimi për person për këtë paketë pa TVSH

• Data e ngjarjes është 06,12,2017 dhe numri i saktë i pjesëmarrësve do të përcaktohet më vonë.

BUXHET

A.

B.

C. D.

E.


NUMRI SASIJA OFERTA E SPECIFIKUAR KOSTOJA E NJËSISË GJITHSEJ PA

TVSH

1

2

Ghithsej


Vërejtje:

Çmimi i përgjithshëm:

Në euro pa TVSH


Shuma e lartshënuar nuk duhet të zbërthehet mëtutje.

Proekti është i liruar nga TVSH-ja.Rss_feed